News

03.05.2017
Kategoria: Etusivu
Kirjoittaja: Timo
03.05.2017
Kategoria: Etusivu
Kirjoittaja: Timo

AGC Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa:
Facebook @anolagolfclub
Twitter: @anolagolf
Instagram: @anola_golf_club

03.05.2017
Kategoria: Etusivu
Kirjoittaja: Timo

Caddiemaster:
email: caddiemaster@anolagolf.fi

Kenttämestari Pentti Vauhkonen:
p. 0400 653 586
email: kenttamestari@anolagolf.fi

Jäsensihteeri Raimo Martikainen:
p. 0400 487 959
email: jasensihteeri@anolagolf.fi

Tiedotussihteeri Pekka Kosonen:
p. 040 501 5279
email: tiedotussihteeri@anolagolf.fi

 

Yhdistyksen säännöt

ANOLA GOLF CLUB RY:N SÄÄNNÖT

hyväksytty vuosikokouksessa 21.4.2009

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Anola Golf Club ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki.


2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfpelin ja muun urheilun ja liikunnan harrastamista ja tässä tarkoituksessa vuokrata ja pitää golfkenttää ja muita liikuntapaikkoja jäsentensä käyttöä varten, järjestää niissä harjoituksia ja kilpailuja sekä ylläpitää kerhohuoneistoa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerhohuoneistossaan harjoittaa ravintola-, majoitus-, kokous- ja koulutustoimintaa sekä golf- ja muuhun urheilutoimintaan liittyvää välineiden ja tarvikkeiden myynti- ja vuokraustoimintaa. Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen etuuden hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallistuville.

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaiset luvat.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimintamuodot. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus kirjallisen anomuksen perusteella.
Jäsenet ovat joko varsinaisia tai juniorijäseniä siten, että juniorijäsen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin hän täyttää 21 vuotta. Vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen tarkoituksen toteuttamisessa.


4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka
– laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen,
– toimii yhdistyksen sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti taikka
– syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan.
Hallitus voi evätä jäseneltä äänioikeuden yhdistyksen kokouksissa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan kokouksen päättämään päivämäärään mennessä.
Hallitus ja Suomen Golfliitto ry. voivat päättää kurinpitotoimista, joita ovat varoitus, sakko ja kilpailu- ja toimintakielto, ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista Suomen Golfliitto ry:n säännöissä ja niiden nojalla annetuissa määräyksissä mainitulla tavalla.


5 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Yhdistyksen varsinaiset ja juniorijäsenet suorittavat yhdistyksen vuosikokouksen vahvistamat liittymis- ja vuotuiset jäsenmaksut.
Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksua.


6 § Hallitus

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon yhdistyksen varsinainen kokous valitsee puheenjohtajan ja vähintään kaksi ja enintään viisi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus voi ottaa yhdistyksen palvelukseen toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä golfkentän hoitoon tarvittavat työntekijät sekä määrittää heidän palkkaetunsa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

7 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja tilit sekä tarpeelliset asiakirjat on ennen maaliskuun 15. päivää jätettävä tilintarkastajalle, jonka on annettava lausuntonsa hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksellä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja..

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.


10 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. 1.kokouksen avaus
 2. 2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. 3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. 4.hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. 5.esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
 6. 6.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. 7.vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. 8.vahvistetaan hallituksen jäsenten määrä
 9. 9.valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet ja varajäsenet
 10. 10.valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
 11. 11.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen valtuuttama toimihenkilö yksin.


12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen.

Previous page: Jäsenhakemus  Seuraava sivu: Omien jäsentietojen päivitys